امـروز : پنجشنبه28شهریور1398
19/9/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

انواع استعلام ها

 1- پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی
2- پاسخ استعلام اداره ثبت
3- پاسخ استعلام بانك
4- پاسخ استعلام ادارات