امـروز : شنبه4بهمن1399
23/1/2021
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

انواع گواهي ها

 1- گواهی پایان کار ساختمان
2- گواهی پایان کار آپارتمان
3- گواهی عدم خلاف