امـروز : سه شنبه1آبان1397
23/10/2018
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

خلاصه عملكرد عمراني و خدمات شهري