امـروز : پنجشنبه15خرداد1399
4/6/2020
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مراكز آموزشي


کاربری آموزشی به سه بخش عمده شامل آموزش عمومی (از کودکستان تا متوسطه)، آموزش عالی و سایر آموزشی تقسیم می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مساحت کل اراضی با کاربری آموزشی شهر 3/3 هکتار است که سرانه هر شهروند بر اساس جمعیت سرشماری شده معادل 5/3 متر مربع محاسبه شده است. سرانه مذکور در مقایسه با سرانه های معمول کشور که 5-2 متر مربع می باشد، رقم نسبتاً مطلوبی را نشان می دهد. بدیهی است که با احتساب جمعیت روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر که امکانات بالاتر از دبستان خود را از شهر قروه درجزین دریافت می نمایند، این کمبود بیشتر خواهد بود. بیشترین سطح آموزشی شهر مربوط به سطح دبیرستان و هنرستان و فنی و حرفه ای می باشد.
به منظور بررسی دقیق تر وضع سطوح مختلف آموزشی شهر لازم است که فضاهای اختصاص یافته به آنها و سرانه مربوط به هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با سرانه های مطلوب مقایسه گردد آنگاه میزان کمبود مربوط به هر کدام مشخص شود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
لازم به ذکر است که غیر از سرانه 5-3 متر مربعی معمول سطح کشور برای کلیه مقاطع آموزشی سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس کشور سرانه هایی به شرح ذیل را جهت مقاطع آموزشی مختلف در نظر گرفته شده است. این ارقام برای جمعیت لازم التعلیم مصداق دارد.
در شهر قروه درجزین فقط 2 واحد پیش دبستانی فعالیت دارد که در محلات 1 و 3 واقع شده است. سطح کل فضای آموزشی پیش دبستانی شهر 609 متر مربع و سرانه هر شهروند از آن 6/0 متر مربع می باشد. با توجه به جمعیت کودکستان رو موجود ( 112نفر) سرانه هر نفر از این جمعیت 43/5 متر مربع خواهد بود که جهت رسیدن به سطح مطلوب (6/9 متر مربع به ازای هر دانش آموز) 2/466 متر مربع زمین مورد نیاز است.
سطح فضای آموزشی دبستان در شهر قروه درجزین 6234 متر مربع و سرانه هر شهروند از آن 65/0 متر مربع است. با توجه به جمعیت دانش آموزی این مقطع  744) نفر) و سرانه مطلوب آن (9/7 متر مربع به ازای هر نفر) کل سطح مورد نیاز، 356 متر مربع است.
مساحت کل فضای آموزشی سطح راهنمایی شهر قروه درجزین 8670 متر مربع و سرانه هر شهروند از آن 89/0 متر مربع است. بر اساس سرانه مطلوب فضای آموزشی سطح راهنمایی طبق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس سرانه این مقطع 9/9 متر مربع است. با توجه به جمعیت دانش آموزی موجود در شهر (608 نفر)، 6019 مترمربع فضا مورد نیاز است که با در نظر گرفتن سطح موجود، سطحی معادل 2651 مترمربع مازاد بر استاندارد مذکور می باشد.
مجموع آموزشگاههای مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شامل سطحی معادل 17612 متر مربع است. در این مقطع تعداد 1425 نفر دانش آموز وجود دارد که با توجه به سرانه مطلوب (12 مترمربع) سطحی معادل 17100 متر مربع را می طلبد که با توجه به سطح موجود، کمبودی در این خصوص وجود ندارد و سطحی معادل 512 مترمربع مازاد بر استاندارد سرانه ای مذکور است.