امـروز : یکشنبه27مرداد1398
18/8/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مراكز مذهبي

فضاهای مذهبی شامل مساجد، حسینیه ها، تکیه ها مصلی شهر می گردند. سطح فضاهای مذهبی شهر قروه درجزین در وضع موجود حدود 4101 متر مربع محاسبه گردیده و سرانه هر شهروند از آن 43/0 متر مربع می باشد. با توجه به اینکه سرانه مطلوب این فضاها 5/0 متر مربع تعیین شده است، لذا در وضع موجود 718 متر مربع کمبود فضای مذهبی وجود دارد.
بررسی خدمات فوق الذکر، وضع کمی خدمات شهری عمده شهر قروه درجزین را برای جمعیت موجود آن روشن ساخت.آنچه که هائز اهمیت است و باید توجه کافی به آن مبذول داشت این است که :
الف) : مطالب طرح شده در این مبحث صرفاً به بررسی کمی خدمات موجود در شهر پرداخته است و این اعداد و ارقام صرفاً مبنایی برای درک وضع موجود است و بعنوان ملاک مطلق و قطعی در بررسی خدمات تلقی نمی شود.
ب) : توجه صرفاً کمی به سرانه خدمات شهری، محقق را از دیدن واقعیت های موجود باز خواهد داشت چرا که عینیت فعالیتهای شهری در فضای شهری است. لذا آنچه که در این مطالعات همواره باید مورد توجه باشد، بحث فضا و پراکنش خدمات در فضای کالبدی شهر است که در سرفصل بعدی این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
ج) : در وضع موجود، سرانه های موجود هر یک از خدمات شهری با کرانه پائین سرانه های معمول کشور سنجیده شده است و این از آنروست که بتوان وضع موجود را با حداقل وضع مطلوب سنجید. بالطبع اکتفا به حداقل ها در شرایطی که فضای شهر امکانات بیشتری فراهم می کند، خطاست. لذا در بخش طراحی و پیشنهاد طرح در چارچوب امکانات موجود به افزایش سرانه ها پرداخته می شود.