امـروز : پنجشنبه28شهریور1398
19/9/2019
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

انواع پروانه هاي ساختماني

1-    پروانه ساختمان

2- پروانه تخریب و نوسازی

3- پروانه اضافه اشکوب

4- پروانه توسعه بنا

5- پروانه تعمیرات

6- پروانه تراس بندی

7- تمدید پروانه

8- مجوز دیوارکشی

9- مجوز فنس کشی