امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

راهنماي دريافت مفاصاحساب نوسازي

۱. به همراه داشتن مدارک مورد نیاز

۲. مراجعه مالک یا وکیل قانونی مالک به واحد درآمد و نوسازی

۳. بررسی مدارک و پرونده و صدور فیشهای مربوطه

4. پرداخت فیش های مربوطه

5. صدور مفاصاحساب

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب نوسازی ملک و آپارتمان

۱-حضور مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالتنامه و کارت شناسایی ۲- اصل سند مالکیت ۳- اصل پایان کار یا کپی ۴- نامه دفترخانه ۵- اصل قبض های پرداختی نوسازی ، خدمات

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری

۱- اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت ۳- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها ۴- اصل قبض های پرداختی

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای تجاری

۱-مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- حضور مالک یا وکیل قانونی و معرفی نامه ۳- نامه دفترخانه ۴- فیش های پرداختی  ۵- پایان کار تجاری ۶- کپی صورت مجلس تفکیکی