امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهی ها

1. تقاضاي كتبي از سوي مالك يا وكيل قانوني مالك

2. فتوكپي از تمام صفحات سند مالكيت ( به ويژه صفحه نقل و انتقالات) و نقشه ثبتی

3. در صورتي كه مالك پروانه ساخت دريافت نموده كپي از تمام صفحات الزاميست.

4. فتوكپي شناسنامه مالك يا وكيل قانوني مالك

5. چنانچه وكيل قانوني مالك پيگير كارهاي اداري پرونده مي باشد تصوير از وكالتنامه ايشان الزاميست

6. چنانچه مالك فوت شده باشد گواهي حصر وراثت الزاميست

7. چنانچه مالك ، ملك مورد نظر را تفكيك عرصه و يا اعيان نموده باشد ارائه تصوير صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت و اسناد كه توسط دادگاه برابر اصل شده باشد الزاميست