امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مراكز بهداشتي


کاربری درمانی در سطح شهر شامل بیمارستانها، مراکز بهداشت و درمانگاهها و فضاهای بهداشتی شامل آبریزگاه ها، سرویس های بهداشتی، حمام های عمومی و ... می باشد. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که کل فضاهای با کاربری درمانی شهر در وضع موجود 12247 متر مربع است که سرانه هر شهروند از آن 27/1 متر مربع محاسبه می شود. کل فضاهای بهداشتی شهر نیز شامل 1133 متر مربع است که سرانه آن در وضع موجود 12/0 متر مربع محاسبه می گردد. امروزه حمام های عمومی در حال حذف شدن از خدمات شهری اند که به این ترتیب این کاربری عمدتاً شامل آبریز گاه های عمومی خواهد بود. در مجموع با توجه به حداقل سرانه مطلوب این کاربری (75/0 مترمربع) در سطح موجود، حداقل سرانه مورد نیاز برای جمعیت موجود تامین شده است و کمبودی دیده نمی شود.