امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مراكز دولتي


فضاهای مربوط به این کاربری شامل کلیه فضاهایی می گردد که مربوط به ادارات و سازمانهای مختلف می باشد.بر اساس بررسی های انجام شده سطح فضاهای مربوط به این کاربری در وضع موجود 8576 متر مربع می باشد که سرانه هر شهروند از آن 9/0 متر مربع محاسبه می شود. حداقل سرانه مطلوب این کاربری 5/1 متر مربع است. بر اساس سرانه مذکور سطحی برابر با 14457 متر مربع مورد نیاز است که غیر از سطح موجود 5881 متر مربع فضا برای تامین سرانه مطلوب این کاربری مورد نیاز است.