امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

گردش كار استعلام ها

مراحل صدور استعلام محضر(دفترخانه) و استعلام بانك (طرح)

1. تقاضاي مالك بر اساس برگه درخواست از مراجع مربوطه ( بانك – محضر – سازمان و يا ارگان)

2. دومين مرحله بازديد ازموقعيت ملك پيرامون وضعيت نحوه ساخت – متراژ بنا و كنترل كليه نكات موجود و مندرج در پروانه با وضعيت موجود

3. اخذ نظريه طرح تفضيلي و بروكف و ميزان عقب نشيني و تعيين نوع كاربري ملك بر روي طرح جامع و تفضیلی شهر

در اين مرحله پرونده ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف- چنانچه ملكي تخلف ساختماني نداشته باشد (عيناً برابر پروانه احداث بنا شده باشد) يا فقط به صورت عرصه و فاقد اعيان باشد

1. پرونده توسط واحد ساختماني به دايره درآمد شهرداري جهت اخذ عوارض استعلام ارجاع مي گردد

2. پس از وصول عوارض توسط مرحله پيش نويس استعلام، نوع استعلام مشخص و پس از صدور به امضاء دواير ذيربط رسيده و تحويل مالك يا وكيل قانوني مي گردد استعلام صادره دفترخانه از سوي شهرداري داراي 1 ماه اعتبار و پس از گذشت مهلت قانوني و عدم انجام معامله مشمول عوارض تمديد مي گردد.

ب-چنانچه ملكي تخلف داشته باشد

چنانچه ملكي از پروانه صادره تخطي كرده باشد ( به هر نحوي شامل اضافه بنا – تبديل بنا – تغيير كاربري و ... ) يا كلاً چنانچه بدون پروانه احداث بنا شده باشد:

1. پس از گزارش مهندس ناظر و يا محاسب و يا كنترل مضاعف ( با نظر شهرداري) به قسمت بررسي خلاف جهت ميزان و متراژ و نوع تخلف ارجاع مي گردد

2. پس از بررسي خلاف، نوع كميسيون رسيدگي كننده مشخص مي گردد ( ماده صد – داخلي) كميسيون ماده صد به تخلفاتي شمال افزايش بنا- تغيير كاربري – كسري پاركينگ رسيدگي مي نمايد و كميسيون داخلي به تخلفاتي شامل تفكيك عرصه – تفكيك طبقات – تغيير كاربري ملك رسيدگي مي نمايد

 3. چنانچه تشخيص بر  اين باشد كه بايستي پرونده در كميسيون داخلي ماده 100 مطرح گردد (قابليت طرح در كميسيون ماده صد را داشته باشد) پس از ادعاي تنظيمي شهرداري به كميسيون و مراجعه مالك به دبير خانه كميسيون ماده 100 و قبول تخلفات صورت گرفته توسط ايشان و امضاء اخطاريه تبصره يك كميسيون ماده صد

4. پرونده در جلسه كميسيون ماده صد

5. پس از صدور راي و ابلاغ به مالك، راي صادره تا 10 روز قابليت رسيدگي در كميسيون تجديد نظر (قطعي) دارد كه در هر دو صورت پس از پرداخت و اعلام وصول توسط دايره درآمد

6. توسط قسمت پيش نويس استعلام نوع استعلام، مشخص و پس از صدور به امضاء‌ دواير ذيربط رسيده و تحويل مالك يا وكيل قانوني مي گردد

تبصره 1: از مهمترين شرط صدور استعلام محضر برابر ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري تسويه حساب مالي (نقدي) مالك با شهرداري مي باشد.