امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

گردش كار گواهي هاي ساختماني

مراحل صدور گواهي عدم خلاف و پايان كار

1. تقاضاي كتبي از سوي مالك يا وكيل قانوني

2. بازديد از موقعيت پيرامون وضعيت نحوه ساخت ، متراژ بنا و كنترل كليه نكات موجود و مندرج در پروانه با وضعيت موجود ملك

3. اخذ نظريه طرح تفضيلي و بروكف و ميزان عقب نشيني و تعيين نوع كاربري ملك بر روي طرح و تفضیلی شهر

در اين مرحله پرونده ها به 2 دسته تقسيم مي شوند:

    الف- چنانچه ملكي تخلف ساختماني نداشته باشد ( عيناً برابر پروانه احداث بنا شده است)

      1. ارائه گزارش مهندس ناظر بابت استحكام بنا و گواهي اتمام عمليات ساختماني الزاميست
          2. ارجاع پرونده توسط واحد ساختماني به دايره درآمد شهرداري جهت اخذ عوارض صدور گواهي
          3. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (سازمان آب، اداره پست، جهاد کشاورزی(روستا)، خدمات شهری و فضای سبز)

  4. پس از وصول عوارض توسط مرحله پيش نويس گواهي نوع گواهي، مشخص و پس از صدور، به امضاء دواير ذيربط رسيده و تحويل مالك يا وكيل قانوني گردد

    ب-چنانچه ملكي تخلف داشته باشد:

چنانچه ملكي از پروانه صادره تخطي كرده باشد ( به هر نحوي شامل اضافه بنا  تبديل بنا  تغيير كاربري و ... و يا كلاً چنانچه بدون پروانه احداث شده باشد:

   1. پس از گزارش مهندس ناظر و يا محاسب و يا كنترل مضاعف ( با نظر شهرداري) به قسمت بررسي خلاف جهت ميزان و متراژ و نوع تخلف ارجاع مي گردد.

   2. پس از بررسي خلاف، نوع كميسيون رسيدگي كننده مشخص مي گردد ( ماده صد  داخلي) كميسيون ماده صد به تخلفاتي شامل افزايش بنا  تغيير كاربري بنا  كسري پاركينگ رسيدگي مي نمايد و كميسيون داخلي به تخلفاتي شامل تفكيك عرصه  تفكيك طبقاب  تغيير كاربري ملك رسيدگي مي نمايد

   3. چنانچه تشخيص بر اين باشد كه بايستي پرونده در كميسيون ماده 100 مطرح گردد ( قابليت طرح در كميسيون ماده صد را داشته باشد) پس از ادعاي تنظيمي شهرداري به كميسيون و مراجعه مالك به دبيرخانه كميسيون ماده 100 و قبول تخلفات صورت گرفته توسط ايشان و امضاء اخطاريه تبصره يك كميسيون ماده صد

         4. پرونده در جلسه كميسيون ماده صد مطرح و راي بدوي صادر خواهد شد
            5. پس از صدور راي و ابلاغ به مالك، راي صادره تا 10 روز قابليت رسيدگي در كميسيون تجديد نظر (قطعي) دارد كه در هر دو صورت پس از پرداخت و اعلام وصول توسط دايره درآمد
             6. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (سازمان آب، اداره پست، جهاد کشاورزی(روستا)، خدمات شهری و فضای سبز)

    7. توسط قسمت پيش نويس گواهي مشخص و پس از صدور به امضاء دواير ذيربط رسيده و تحويل مالك يا وكيل قانوني مالك مي گردد

9 تبصره در صدور گواهي موجود است

تبصره 1: پايانكار در خصوص املاكي صادر مي گردد كه اولاً سند ششدانگ داشته باشند و ثانياً عمليات ساخت به اتمام رسيده باشد.

تبصره 2: در خصوص املاك مشاعي كه فاقد سند ششدانگ مالكيت مي باشند (و فقط داراي وكالت يا قولنامه و يا سند مشاع هستند) عدم خلاف صادر مي گردد

تبصره 3: در خصوص املاكي كه عمليات ساخت آنها به اتمام نرسيده و مالكين قصد استفاده از تسهيلات بانكي را دارند عدم خلاف مرحله اي صادر مي گردد ( مرحله فنداسيون  مرحله اسكلت  مرحله سفت كاري  مرحله نازك كاري)

تبصره 4: تاييد استحكام بنا توسط مهندسين ناظر و محاسب تحت نظر شهرداري از شرايط صدور عدم خلاف و پايانكار مي باشد.

تبصره5: صدرو پايانكار منوط به  تسويه حساب كامل مالي ( نقداً) با شهرداري است

تبصره 6 : در ساختمانهايي كه ارتفاع سازي نموده اند انجام نماي جانبي ضروريست

تبصره 7 : دفع فاضلاب منازل به داخل معابر ممنوع مي باشد

تبصره 8: نصب پنجره به املاك مجاور كه ايجاد مشرفيت مي نمايند ممنوع است

تبصره 9: ساختمانهاي بالاي 4 طبقه نصب آسانسور الزامي و ارائه گواهي استاندارد آسانسور ضروري مي باشد.